Taks op effectenrekening 2.0

Gepubliceerd door IVV op

Na de afschaffing van de taks op de effectenrekeningen als gevolg van discriminerende elementen, heeft de ministerraad op 2 november 2020 een voorontwerp van de wet goedgekeurd inzake de invoering van een (nieuwe) jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.

Dit voorontwerp zal eerstdaags worden voorgelegd aan de Raad van State om daarna bij het Parlement te worden ingediend. Het is onzeker of de nieuwe taks op de effectenrekeningen de toets van discriminatie wel zal doorstaan bij het Grondwettelijke Hof.

Basisprincipes

De nieuwe taks viseert particulieren, rechtspersonen en vennootschappen die een effectenrekening aanhouden bij binnen- en buitenlandse banken. Voor “niet-inwoners” (in het buitenland wonende natuurlijke personen of in het buitenland gevestigde rechtspersonen) zijn enkel de effectenrekeningen bij een in België gevestigde bank relevant.Bijkomend zullen ook (oprichters van) juridische constructies onder het toepassingsgebied vallen.

De nieuwe belasting is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op een effectenrekening over een referentieperiode hoger is dan 1.000.000 euro. Het drempelbedrag wordt berekend per effectenrekening waardoor het aantal titularissen irrelevant is geworden.

Het tarief blijft onveranderd op 0,15% op jaarbasis. In voorkomend geval wordt het verschuldigd bedrag beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1.000.000 euro. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er hiermee bedoeld wordt.

Om de belastbare grondslag te bepalen dient rekening te worden gehouden met alle financiële instrumenten op een effectenrekening, met inbegrip van turbo’s, speeders, trackers en taks 23-verzekeringen. Er bestaat nog geen duidelijkheid of futures, levensverzekeringen, opties en swaps onder het toepassingsgebied vallen.

Inde referentieperiode van 12 maanden die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar, wordt de gemiddelde waarde berekend op vier referentietijdstippen, zijnde 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. In tegenstelling tot de vorige taks op de effectenrekeningen worden er geen referentietijdstippen toegevoegd, bv. in geval van een opening of sluiting van een effectenrekening.

Voor titularissen van uitsluitend Belgische effectenrekeningen, zal de financiële instelling de aangifte voor haar rekening nemen en de betaling automatisch inhouden. Bij het aanhouden van een effectenrekening in het buitenland, zal de titularis zelf moeten instaan voor de aangifte en betaling.

Antimisbruikbepaling

Het voorontwerp bevat een nieuwe algemene antimisbruikbepaling die bepaalt wanneer er sprake is van een weerlegbaar vermoeden van belastingontwijking. Dit betekent wel dat de belastingplichtige een tegenbewijs kan leveren. De volgende situaties worden geviseerd:

  • Het splitsen van een effectenrekening waarbij effecten worden verplaatst naar één of meerdere rekeningen.
  • Het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen.
  • Het omzetten naar niet-belastbare financiële instrumenten (bv. effecten op naam).
  • Een effectenrekening onderbrengen in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten overplaatst naar een buitenlandse effectenrekening.
  • Een effectenrekening onderbrengen in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst.

Inwerkingtreding

Zowel de basisprincipes van het voorontwerp als de antimisbruikbepaling zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 30 oktober 2020.

Voor verdere toelichtingen of de eventuele assistentie met de aangifte, kunt u ons steeds contacteren.

Auteurs:
Frédéric Kransfeld ● T +32 3 238 92 91 ● frédéric.kransfeld@abadvisors.eu
Griet Van Gucht ● T 32 3 238 92 91 ● griet.van.gucht@abadvisors.eu


Categorieën: Nieuws

IVV

Het IVV is een kenniscentrum en contactenplatform die haar leden begeleidt bij hun vastgoedinvestering.