DE ZORGVOLMACHT: DOELTREFFEND INSTRUMENT VOOR VASTGOEDBEHEER, MITS….

Published by IVV on

Voor wie een dagje ouder wordt of door ziekte of een handicap getroffen wordt, is de zorgvolmacht een handig instrument om een (onroerend) vermogen te laten beheren. Een dergelijke zorgvolmacht dient om te anticiperen op een zogenaamde “wilsonbekwaamheid”.

Door de zorgvolmacht geeft men aan één of meerdere personen de bevoegdheid om bepaalde handelingen te stellen met betrekking tot het vermogen van de opdrachtgever.

Deze opdrachtgever is vanuit juridisch oogpunt een “lastgever”. In de zorgvolmacht bepaalt de lastgever wie de lasthebber is (meerdere lasthebbers zijn trouwens mogelijk) en welke de bevoegdheden en modaliteiten zijn waarmee de lasthebber zijn mandaat vervult. Het is van groot belang om precies aan te geven vanaf welk moment de zorgvolmacht in werking treedt.

Door een zorgvolmacht vermijdt de lastgever dat zijn familieleden, in afwezigheid van enige andere bijzondere regeling of mandaat, zich moeten wenden tot de vrederechter voor de aanstelling van een bewindvoerder.

De zorgvolmacht zal (in tegenstelling tot een gewone volmacht) bovendien stand houden wanneer de wilsonbekwaamheid intreedt en vermijdt op die manier dat het vermogen stuurloos wordt. Hierdoor kan de lasthebber het vermogen beheren zodra de opdrachtgever daar niet meer toe in staat is.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ZORGVOLMACHT VOOR VASTGOED

Een zorgvolmacht kan ook erg doeltreffend zijn in het kader van vastgoed- en onroerend vermogensbeheer.

Zo kan de lasthebber de bevoegdheid krijgen om onroerende goederen te vervreemden (o.a. door een verkoop, een schenking, een inbreng in vennootschap, enz.) of om zakelijke rechten te vestigen of over te dragen op dit vastgoed (o.a. door een recht van opstal, een erfpachtrecht of een vruchtgebruik). Op die manier kan de vermogensplanning van de opdrachtgever voortgezet worden, ook wanneer deze laatste zelf niet meer kan optreden. Ook andere handelingen kunnen voorzien worden, en dit in de ruimste zin van het vastgoedbeheer (sluiten van huurcontracten, enz.).

Belangrijk! De bevoegdheid om te vervreemden moet uitdrukkelijk voorzien worden in de zorgvolmacht en dit op basis van artikel 1988 van het Burgerlijk Wetboek. Wordt die bevoegdheid niet voorzien, dan laat de zorgvolmacht enkel daden van beheer toe.

In dit verband signaleren wij graag een paar praktische aandachtspunten voor de lastgever bij het opstellen van de zorgvolmacht.

Moeten de onroerende goederen nauwkeurig omschreven worden?

De lastgever kan er voor kiezen om de bevoegdheden in de zorgvolmacht te beperken tot welbepaalde onroerende goederen (met aanduiding van de exacte ligging) of andersom, beslissen om een zeer ruime omschrijving te geven en te verwijzen naar “alle onroerende goederen toebehorende aan de lastgever”. Deze keuze wordt vaak beïnvloed door de familiesituatie, de leeftijd en de omvang van de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever.

Het kantoor Rechtszekerheid (voorheen “hypotheekkantoren”) aanvaardt beide omschrijvingen: namelijk een aanduiding van specifieke onroerende goederen of een algemene aanduiding van de vastgoedportefeuille. Indien de lastgever zijn hele onroerend vermogen wil toevertrouwen aan de lasthebber, moeten de betrokken onroerende goederen niet noodzakelijk in detail uitgeschreven worden. Dit laatste is enkel nodig indien men de bevoegdheid van de lasthebber wil beperken tot welbepaalde onroerende goederen.

Is het bepalen van een minimumprijs noodzakelijk?

De opdrachtgever kan perfect een minimumprijs bepalen voor de onroerende goederen die de lasthebber mag vervreemden. Indien geen minimumprijs bepaald wordt, beslist de lasthebber zelf. De lasthebber moet wel rekenschap geven van alle handelingen die hij stelt op basis van de zorgvolmacht. De lasthebber zal dus steeds moeten handelen in het belang van de lastgever en in alle redelijkheid een zo gunstig mogelijke prijs nastreven.

De opdrachtgever heeft ruime vrijheid bij opstellen zorgvolmacht

Zorgvolmachten voorzien doorgaans in de bevoegdheid voor de lasthebber om zowel uit de hand als openbaar te laten verkopen. De lasthebber kan dus bijvoorbeeld, conform de bevoegdheden die hij of zij heeft, beroep doen op een makelaar of op een notaris. Het is van het grootste belang in de zorgvolmacht specifiek te vermelden op welke wijze men wil dat de verkoop mag gebeuren, zodat er ook geen discussie ontstaat over het feit dat makelaarskosten of bijkomende notariskosten verschuldigd zullen zijn.

Vermeld niet langer “hypotheekkantoor” in uw zorgvolmacht, maar wel “kantoor Rechtszekerheid”

Sinds 1 mei 2018 zijn de bevoegdheden van de hypotheekkantoren overgenomen door het kantoor Rechtszekerheid en dit als onderdeel van de FOD Financiën.

Categories: Nieuws